prim. dr Kasper Samir spec. neuropsihijatar


Rođen 19.04.1968.godine u Jajcu, općina Jajce, BiH gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Godine 1986/87 odslužio vojni rok u tadašnjoj JNA a studij medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upisao školske 1987/88 godine. Studij prekinuo zbog ratnih dešavanja u BiH 1992. godine te 1996. godine nastavio studij i 1997.godine diplomirao na medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pripravnički staž obavio u KCU Sarajevo te 1998. godine položio stručni ispit pred nadležnom komisijom Ministarstva zdravstva FBiH. Od 1998.godine zaposlen u Domu Zdravlja Zenica na poslovima ljekara opšte prakse a od 1999. godine radi na ordiniranju supstitucione terapije za ovisnike o psihoaktivnim supstancama. Od 2003.godine postaje voditelj metadonske ambulante u Centru za mentalno zdravlje Zenica. 2004.godine ispred vlade Ze-Do Kantona imenovan za člana ekspertne grupe čije su preporuke dovele do formiranja JZU Zavod za bolesti ovisnosti Ze-Do Kantona 1.12.2005.godine. U periodu 2003-07 završio specijalizaciju iz neuropsihijatrije uz obavljanje specijalističkog staža u KB Zenica I KCU Sarajevo. Specijalistički ispit položio 2007. godine pred nadležnom komisijom Ministarstva zdravlja FBiH.

U JZU Zavod za bolesti ovisnosti obnašao sljedeće funkcije: ljekar u ambulanti (2005-08), šef odjeljenja za stacionarni tretman ovisnika (2008-11), načelnik službe za ambulantni i stacionarni tretman ovisnika (2011-16,2017-), predsjednik stručnog vijeća ustanove (2011-16), član upravnog odbora ustanove iz reda uposlenika i zamjenik predsjednika UO (2012-16 i 2017-). U periodu 2016-17 obavljao poslove i radne zadatke vd direktora ustanove.

Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu završio kurseve dobre kliničke prakse (GCP) i dobre laboratorijske prakse (GLP) neophodne za provođenje znanstveno istraživačkog rada u oblasti biomedicinskih znanosti. Na istom fakultetu završio postdiplomski studij iz oblasti kliničke medicine. 2012. godine završio edukaciju UNDOC-a (agencija UN za borbu protiv ovisnosti I organiziranog kriminala) i stekao međunarodno priznato zvanje certificiranog trenera iz oblasti ovisnosti. Pored toga završio više neformalnih edukacija iz oblasti neurologije, psihijatrije, adiktologije i psihologije sa psihoterapijom u zemlji i inostranstvu. Trenutno na doktorskim studijama iz oblasti neuronauka na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U periodu 2010-12 član ekspertne grupe Odjeljenja za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova BiH za izradu smjernica za provođenje opijatne supstitucione terapije na području Bosne i Hercegovine imenovan od strane Ministra zdravstva FBiH kao jedan od dva člana iz FBiH. Od strane Ministra zdravlja FbiH od 2013. godine u Zavodu za bolesti ovisnosti Ze-Do Kantona imenovan voditeljem iz oblasti ovisnosti za uposlenike Centara za mentalno zdravlje sa područja FBiH. Komentor za obavljanje specijalističkog staža iz oblasti psihijatrije, uža oblast adiktologija.

Od 2013. do 2015.godine zaposlen po ugovoru kao ljekar neuropsihijatar na poslovima i radnim zadacima zdravstvene zaštite iz oblasti neurologije, psihijatrije i adiktologije za osuđena lica koja kaznu zatvora izdržavaju u KPZ ZT Zenica. Od 2014.godine na osnovu ovlaštenja Zavoda za javno zdravstvo FBiH vrši superviziju programa opijatne supstitucione terapije u KPZ PT Busovača.

Član  više strukovnih udruga (Udruženje FBiH za biološku psihijatriju, Udruženja psihijatara BiH, Udruge psihijatara Jugoistočne Evrope i Mediterana, EPA,APA,WPA,AATOD,ASAM, Global Addiction, SEEA net, AAFP, ISAM, AAAP, IPA, ISBP) Na posljednjem zasjedanju SEEA-net-a izabran u rukovodstvo ove organizacije (Mreža za tretman ovisnosti Jugoistočne Evrope). Objavio više originalnih znanstvenih članaka u relevantnim stručnim časopsima i na stručnim kongresima. Osvojio prvu nagradu za originalni znanstveni rad na Global Addictions svjetskom kongresu u Pisi 2013. godine. Posljednje učešće na stručnim dešavanjima AATOD Congress New York USA sa originalnim naučnim radom i oralnom prezentacijom.

U februaru 2018. godine od strane Ministarstva zdravstva FBiH dobio počasno zvanje primarius za doprinos u razvoju sustava zdravstvene zaštite.

Tečno govori i piše engleski i njemački jezik (high fluency) a također govori i piše francuski, italijanski, ivrit i jidiš.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT