Misija zavoda

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“ je specijalizovana ustanova za prevenciju, tretman i rehabilitaciju ovisnika. Sjedište Zavoda je u Zenici, u ulici Aska Borića 28.

Osnovan je decembra 2005.g. Osnivanju je prethodila analiza problema na području kantona, utvrđivanje rasprostranjenosti ovisnosti, te niz diskusija u Skupštini ZeDo kantona koja je potom dala nalog Vladi ZeDo kantona da se pristupi osnivanju specijalizovane ustanove. Prvobitni naziv je bio JZU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti.

Tretman ovisnosti

Organizacija Zavoda, u okviru tretmana, postavljena je u okviru ambulantnog i stacionarnog rada.

Ambulantni rad: struktura ambulantnog rada razvijana je „u hodu“, jer su osnovnim principima ambulanog rada u okviru zdravstva dodani i specifični faktori rada sa ovisnicima, te specifičnost kantona u kojem Zavod djeluje. Stoga je uspostavljen poseban model rada, koji je uključio princip decentralizacije rada, odnosno pristupilo se otvaranju ambulanti u svim općinama u kojima su registrovani ovisnici. Tako danas u kantona postoji devet ambulanti: Vareš, Breza, Kakanj, Visoko, Maglaj, Doboj-jug, Tešanj, Zavidovići i Zenica. Stručni tim u sastavu specijalista neuropsihijatar, psiholog i socijalni radnik svake sedmice posjećuje pacijente u nabrojanim ambulantama i obavlja preglede, analize, psihodijagnostiku, tretira stanja pacijenta, propisuje terapiju, itd. Supstiticiona terapija se provodi svakodnevno u svim ambulantama (sedam dana u sedmici). Ovaj model rada je u stručnoj janosti poznat kao Zenički model rada sa ovisnostima.

Hospitalni dio – Detoks.

Zavod raspolaže sa 10 bolničkih kreveta za specijalizirani tretman detoksikacije ovisnika. Odjeljenje Detoksa smješteno je u krugu Kantonalne bolnice Zenica. Za razliku od uobičajenih bolničkih tretmana detoksikacija podrazumijeva vrlo aktivnu ulogu pacijenta, sa nizom individualnih i grupnih tretmana. Prosječan boravak pacijenta na Detoksu je 30 dana, podijeljena na četiri uzajamno povezana perioda: adaptacija pacijenta (traje do 7 dana), somatska stabilizacija (do 15 dana), psiho-emotivna stabilizacija (do 30 dana), te socijalna inkluzija (zadnjih dana), koja podrazumijeva pripremu za izlazak sa Detoksa i odluku gdje će pacijent nastaviti proces rehabilitacije.

Preventivni rad.

Značajan dio aktivnosti Zavoda predstavlja prevencija bolesti ovisnosti, i u tom pravcu je razvijeno niz projekata i programa usklađenih sa realnim potrebama i mogućnostima ciljane populacije (učenici, roditelji, nastavnici, policija, vjerski službenici, socijalni radnici, psiholozi, medicinski radnici, itd.). Fokus preventivnih aktivnosti u edukacijskom dijelu je edukacija edukatora. Izdavačka djelatnost Zavoda je obimna a neki od produkata su: brošure, afiše, plakate, knjige, dokumentarne filmove i sl. Važan segment je i informisanje, edukacije i komunikacija putem veb-stranice, medijskih istupa, itd.

Rehabilitacija.

Niz programa je razvijeno u okviru rehabilitacije pacijenata. Tako pacijenti sa područja kantona imaju mogućnost odlaska u četiri komune sa kojima Zavod, odnosno Ministarstvo socijalnog rada ima potpisan ugovor o saradnji. U okviru rehabilitacijskih aktivnosti se organizuju i javni radovi sa bivšim ovisnicima. Također su bivši ovisnici uključeni i u terapijski rad u okviru Detoksa.

Saradnja sa drugim kantonima je razvijena i do sada je uspostavljen aktivna saradnja sa Unsko-Sanskim, Srednjebosanskim i Posavski kantonom koji prije svega koriste usluge bolničkog tretmana.

Podrška zatvorima.

Zavod je u ovom pravcu napravio pionirske korake i trenutno ima saradnju sa KPZ zatvorenog tipa Zenica i KPZ poluotvorenog tipa Busovača. Saradnja podrazumijeva odlazak stručnog tima Zavoda u zatvorsku jedinicu i na licu mjesta obavljanje dijagnostike, tretmana i praćenja stanja pacijenata. Ovo je prvi sistemski pristup radu sa osuđenicima u Bosni i Hercegovini, koji podrazumijeva praćenje i liječenje pacijenta tokom čitavog boravka u zatvorskoj jedinici.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2015 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.
Design by INPUT