Komune

Osnovne informacije za pacijente koji žele nastaviti liječenje u TERAPIJSKOJ ZAJEDNICI- KOMUNI

Smještaj u terapijsku zajednicu može ostvariti  lice ovisno o psihoaktivnim supstancama (u skladu sa članom 55. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – „Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07 i 13/11) pod sljedećim uvjetima:

  • da je registrovano kao ovisnik o psihoaktivnim supstancama;
  • da se dobrovoljno uključilo u tretman socijalne rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije;
  • da u potpunosti sarađuje u trajanju tretmana;
  • da se nalazi u stanju socijalne potrebe;
  • da ima preporuku za smještaj, od kantonalne ustanove za borbu protiv bolesti ovisnosti u kojoj je registrovano, ovjerenu od stručnog tima takve ustanove (socijalni radnik, psihijatar i psiholog).

Saradnja sa terapijskim zajednicama ostvaruje se na osnovu potpisanog Ugovora Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i trenutno sa dvije terapijske zajednice, i to:

  1. JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama „CROPS“Smoluća kod Tuzle;
  2. Centar za odvikavanje od ovisnosti „Marjanovac“ kod Banja Luke.

Napomena: Smještaj u gore pomenutim terapijskim zajednicama finansira se iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Potrebna dokumentacija:

  • Ovjerena kopija lične karte za osobu koja se smješta u terapijsku zajednicu;
  • Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili kopija izdata od MUP-a);
  • Potpisani zahtjev za smještaj u ustanovu-terapijsku zajednicu (zahtjev se može preuzeti na sljedećem linku).

Osnovni kontakti terapijskih zajednica:

JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama „CROPS“ Smoluća kod Tuzle

Tel: 035/ 579-569

Centar za odvikavanje od ovisnosti „MARJANOVAC“ kod Banja Luke

Tel: 051/580-482; Fax 051/580-252

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT