dr. sci. Telalović Mirnes dipl. soc. radnik


dr. sc. Mirnes Telalović, iz  Zenice. Na Fakultetu političkih nauka na Odsjeku za socijalni rad Univerziteta u Sarajevu 2003. godine diplomirao socijalni rada. Upisuje postdiplomski studij pod nazivom „Bosna i Hercegovina u savremenim euroatlanskim integracijama“. Magistrirao na temu „Uzroci i rasprostranjenost delinkvencije među ovisnicima na području Ze-Do kantona“ čime je stekao akademsko zvanje magistar nauka socijalnog rada, nakon čega na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2012. godine prijavljuje doktorsku disertaciji koju uspješno brani 2015. godine čime stiče zvanje doktora nauka socijalnog rada.

U  Zavodu za boesti ovisnosti Ze-Do kantona radi od njegovog osnivanjana   na poslovima šefa Odjeljnja za rehabilitaciju i resocijalizaciju.  Od 2019. godine na poziciji pmoćnika  direktora u Zavodu za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona.

Autor je knjige : „Delinkvencija i ovisnost u socijalnom radu“. (2012);, Glavni   urednik stručnog časopisa „Socijalni rad“, autor i koautor većeg broja stručnih radova objavljivani u domaćim i međunarodnim časopisima.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT