Resocijalizacija

Liječenje ovisnosti je kompleksan proces, koji zahtjeva cjelokupan pristup pacijentu. JZU Zavod za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona kao specijalizovana ustanova u svom organizacionom sastavu sadrži Službu za ambulanti i stacionarni tretman u okviru koje djeluje Odjeljenje za ambulantni tretman, sa osam izdvojenih ambulanti, Detoks odjeljenje, Odjeljenje za prevenciju i savjetovanje i Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju.

Kako je jedan od osnovni ciljeva Zavoda pacijentu pružiti cjelovit tretman u nastojanju da se postigne apstinencija koju je teško održati, naročito u sredini u kojoj je ovisnički put započet. Nakon što pacijenti prođu program liječenja u koji je uloženo velik trud, vrijeme i novac, uglavnom se pri povratku u lokalnu zajednicu osjećaju nezaštićeno, izgubljeno i često bez dovoljne podrške zajednice ali i porodicu koja je u većini slučajeva disfunkcionalna i needukovana a time podrška koja je jako važne ne zadovoljavajuća.

Zbog krhke psihičke strukture liječenog ovisnika za koju je specifičan “nizak prag tolerancije na frustraciju” nerijetko se slama pod navedenim pritiscima, te se i nakon uspješno završenog ambulantnog ili stacionarnog tretmana značajan broj ovisnika ponovno vraća drogama odnosno recidiviraju.

Zbog svega ovoga Zavod kroz Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju nastoji osigurati što širu i sveobuhvatniju ponudu resocijalizacijskih sadržaja koji nude intenzivnu psiho-socijalnu podršku, kako bi se ovim osobama osigurala mogućnost resocijalizacije i aktivnog uključivanja u zajednicu.

Cilj svake resocijalizacije je uspostava trajne apstinencije, uključivanje u različite društvene procese, javne radove i na kraju zapošljavanje. Ovisno o vrsti tretmana u koji je ovisnik uključen, potreban je različit pristup tokom resocijalizacije.
Prepoznavajući poteškoće u procesu resocijalizacije Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju pokrenulo je, u proteklom periodu, niz sistemskih i zakonskih rješenja u cilju stvaranja povoljnih pretpostavki za uspješnu resocijalizaciju. Prvenstvenu u saradnji sa Ministarstvom za rad socijalnu politiku i izbjeglice Ze-Do kantona kroz usvajanje Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u Članu 11. lica ovisna o psihoaktivnim supstancama postala korisnici socijalne zaštite. Nakon ovoga uslijedila je Instrukcija o provođenju postupka smještaja lica ovisnih o psihoaktivnim supstancama u ustanove – terapijske zajednice, izdata od strane nadležnog Ministarstva.

Nakon stvorenih zakonskih pretpostavki Zavod je uspostavio saradnju sa svim terapijskim zajednicama i inicirao potpisivanje ugovora o saradnji, smještaju i finansiranju pacijenata Zavoda u terepijskim zajednicama od strane Vlade Ze-Do kantona, te su propisane procedure u postupku smještaja. Procedura smještaja podrazumijeva tretman pacijenta u Zavodu (ambulantni ili stacionarni), zatim procjenu motivacije i izdavanje preporuke i zahtjeva za smještaj od strane Zavoda, čime pacijent zadovoljava zakonske postupke i smješta se u terapijsku zajednicu.

U dosadašnjem periodu Zavod je inicirao a Ministarstvo za rad i socijanu politiku i izbjeglice Ze-Do kantona potpisalo ugovore o smještaju i finansiranju sa četiri terapijske zajednice u BiH i to: terapijska zajednica PROI kod Kakanja; terapijska zajednica CROPS Smoluća kod Tuzle, terapijska zajednica Marijanovac kod Banja Luke i terapijska zajednica Izvor Plehan kod Dervente. Od potpisivanja Ugovora sa terapijskim zajenicama (maj 2010. godine) od strane Zavoda do kraja 2012. godine ukupno je upućen 51 pacijent iz Zavoda.

Pored smještaja u terapijske zajednice Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju osiguralo je putem nadležnih ustanova rješavanje zdravstvenog osiguranja za pacijente zavoda te na ovaj način svi pacijenti su zdravstveno osigurani.
U saradnji sa JU „Obdaništa“ Zenica obezbjeđen je predškolski odgoj za djecu pacijenata Zavoda koji su u radnom odnosu. U drugoj polovini 2012. godine počet je pilot projekt javnih radova. Prvi projekt ove vrste pod nazivom „Rad kao ljekovit učinak“ realizovan je u JU „Dom za stara lica“ Zenica. Pacijenti su učestvovali u cjelodnevnom čišćenju i uređenje dvorišta ustanove i pomaganju starim osobama u Ustanovi. U ovom projektu učestvovalo je sedam pacijenata zavoda te su za ovaj rad dobili navčanu nadoknadu i zajednički ručak. Osnovni cilj projekta bio je adekvatna resocijalizacija u realnim društvenim uslovima. Ovakvi projekti se nastavljaju u 2013. godini na području Ze-Do kantona.

Odjeljenje provodi niz drugih aktivnosti u okviru rada ambulanti i Detoks odjeljenja.

mr.sc. Mirnes Telalović, dipl.scr

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT