Rehabilitacija


ODJELJENJE ZA REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU

Tretman bolesti ovisnosti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona podrazumijeva promjenu životnog stila pacijenta, što je mnogo više od uspostavljanja apstinencije od psihoaktivnih supstanci. Promjena ranijeg životnog stila, odnosno destruktivnog i autodestruktivnog obrasca ponašanja pacijenta/pacijentkinje odvija se sistemski, organizovano i kontinuirano. Proces rehabilitacije i proces resocijalizacije predstavljaju dva značajna procesa na kojima se temelji tretman bolesti ovisnosti. Usklađivanjem ova dva procesa, pacijentima se kroz Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju pruža mogućnost prihvatanja zdrave promjene usmjerene na život bez psihoaktivnih supstanci.

  • Proces rehabilitacije podrazumijeva rad na promjeni pacijentovih disfunkcionalnih obrazaca ponašanja, rad na jačanju motivacije, kao i usvajanju novih oblika ponašanja koji podržavaju apstinenciju i zdrav stil života. U rehabilitacionom procesu, pored mjera socijalne i profesionalne rehabilitacije, podrazumijevaju se i druge socioterapijske metode i postupci radi ponovnog prilagođavanja i uspostavljanja novih odnosa izmedju liječenja osobe i sredine u koju se vraća.
  • Proces resocijalizacije je usmjeren na usklađivanje ponašanja pacijenta sa zahtjevima društva, a na koje nije moguće da pacijent odgovori u akutnoj fazi bolesti. Cilj svake resocijalizacije je uspostava trajne apstinencije, uključivanje u različite društvene procese, javne radove i na kraju zapošljavanje.

Prepoznavajući poteškoće u procesu resocijalizacije, Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju pokrenulo je u proteklom periodu, niz sistemskih i zakonskih rješenja u cilju stvaranja povoljnih pretpostavki za uspješnu resocijalizaciju, a koji se ogledaju u sljedećem:

  1. U saradnji sa Ministarstvom za rad socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, a kroz usvajanje Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u članu 11. lica ovisna o psihoaktivnim supstancama postala su korisnici socijalne zaštite.
  2. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona donijelo je Instrukciju o provođenju postupka smještaja lica ovisnih o psihoaktivnim supstancama u ustanove – terapijske zajednice. Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju je iniciralo ovakvo rješenje i predstavlja pozitivan primjer daljeg tretmana. U periodu od 2009. godine do kraja 2020. godine upućeno je ukupno 119 pacijenata Zavoda za smještaj u terapijske zajednice.
  3. U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i u skladu sa zakonskim propisima svi pacijenti su zdravstveno osigurani. Od 01.01.2020. potvrde za produžavanje zdravstvenog osiguranja izdaju se isključivo pacijentima nakon otpusta sa Odjeljenja za stacionarni tretman Zavoda.
  4. Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju kontinuirano i uspješno sarađuje sa nadležnim ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, ali i sa nadležnim ustanovama iz drugih kantona.
  5. Provođenje sudskih zaštitnih i sigurnosnih mjera obaveznog liječenja od ovisnosti odvija se preko Odjeljenja za rehabilitaciju i resocijalizaciju. Zaštitne i sigurne mjere obaveznog liječenja izriču nadležni sudovi. U periodu od 2009. godine do 2020. godine, sudovi su izrekli su ukupno 56 mjera obaveznog liječenja.
  6. Odjeljenje za rehabilitaciju i reasocijalizaciju vrši kontinuirano popunjavanje Pompidu obrazaca u skladu sa Instrukcijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona.
  7. Uposlenici Odjeljenja za rehabilitaciju i resocijalizaciju aktivno učestvuje u procesu održavanja dostignutog nivoa kvalitete i sigurnosti (AKAZ).
  8. U okviru edukacija, uposlenici Odjeljenja redovno prisustvuju seminarima, kongresima i drugim vrstama interne i eksterne edukacije u skladu sa raspoloživim kapacitetima.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT