Muzikoterapija na Odjelu za stacionarni tretman


Muzikoterapija je sistematična primjena muzike u tretmanu psiholoških, fizioloških i psihosocijalnih aspekata bolesti ili onesposobljenja. U svijetu se primjenjuje već preko dvije stotine godina, te je shvaćeno da muzika ima ljekovito dejstvo. Na Odjelu za stacionarni tretman JZU Zavod za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona muzikoterapija se primjenjuje od početka rada ovog Odjela. Gotovo da ne postoji tip pacijenta kojem ovaj oblik rada ne odgovara.

Rehabilitacija


ODJELJENJE ZA REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU

Tretman bolesti ovisnosti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona podrazumijeva promjenu životnog stila pacijenta, što je mnogo više od uspostavljanja apstinencije od psihoaktivnih supstanci. Promjena ranijeg životnog stila, odnosno destruktivnog i autodestruktivnog obrasca ponašanja pacijenta/pacijentkinje odvija se sistemski, organizovano i kontinuirano. Proces rehabilitacije i proces resocijalizacije predstavljaju dva značajna procesa na kojima se temelji tretman bolesti ovisnosti. Usklađivanjem ova dva procesa, pacijentima se kroz Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju pruža mogućnost prihvatanja zdrave promjene usmjerene na život bez psihoaktivnih supstanci.

Posjeta terapijskoj zajednici PROI Kakanj


U okviru svojih redovnih aktivnosti predstavnici Zavoda za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona, posjetili su 30.01.2013. godine terapijsku zajednicu PROI Kakanj. Cilj posjete bio je obići pacijente koji su smješteni u terapijsku zajednicu od strane Zavoda i razgovarati sa prestavnicima komune o daljem unapređenju rada i saradnje.
Tokom pojete razgovarano je sa direktorom komune i bližim saradnicima te su dogovoreni dalji oblici saradnje. U narednom periodu Zavod će, u skladu svojih mogućnosti, nastojati pružiti stručnu pomoć predstavnicima komuni, nastojati uključiti klijenet komune u javne radove i druge aktivnosti koje će pomoći klijentima da istraju u svom liječenju kako bi postale društeno korisne i odgovorne osobe. Tokom posjete iskazano je obostrano zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji i otvorenost za sve buduće zajedničke aktivnosti.

Smještaj u terapijske zajednice


Na osnovu potpisanog Ugovora Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-Do kantona i četiri terapijske zajednice (terapijska zajednica PROI kod Kakanja; terapijska zajednica CROPS Smoluća kod Tuzle, terapijska zajednica Marijanovac kod Banja Luke i terapijska zajednica Izvor Plehan kod Dervente), a na inicijativu Zavoda za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona, te na osnovu dostavljene Instrukcije Ministarstva, Zavod je u dosadašnjem periodu realizovao sljedeće aktivnosti:

 

  • realizacija Ugovora o smještaju klijenata u terapijske zajednice počela je sa implementacijom od 01.05.2010. godine, pridržavajući se Člana 55. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom te dostavljene Instrukcije nadležnog Ministarstva;
  • do kraja 2012. godine potpisani su ugovori sa četiri terapijske zajednice (05.12.2012. godine potpisan Ugovor sa terapijskom zajednicom Izvor);
  • Do kraja 2012. godine ukupno je smješten 51 (pedesetjedan) pacijent u terapijske zajednice;
  • JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

    Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

    Design by INPUT