Ambulanta u brojkama maj 2015. godine


Ukupan broj registrovanih u Zavodu: 1003
Do 08.06.2015. bilo je na kontroli 409 ovisnika (nisu ubrojane osobe koje se samo testiraju, saradnici u liječenju i druge psihijatrijske dijagnoze), od toga je 331 heroinski ovisnik. Na kontroli je bilo 48 ovisnika o alkoholu. Broj heroinskih ovisnika na supstitucionoj terapiji je 284; na metadonu 223 na Suboxonu 61 (21,5%).
Na terenu van Zenice (ambulante domova zdravlja i zatvori) liječi se metadonom ili Suboxonom 98 pacijenata (34,5%).
U kazneno-popravnim ustanovama je 19 pacijenata na supstitucionoj terapiji(17 u Zenici i 2 u Busovači).
U zadnjih nepunih osam godina više od 641 pacijenata liječeno je metadonom i 132 Suboxonom.

Koncept rada Ambulante


Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona

 • Nema liste čekanja.
 • Pacijent dolazi na pregled sa identifikacionim dokumentom (lična karta, pasoš). Nije neophodna ni zdravstvena knjižica u prvom susretu – u saradnji sa socijalnim radnicima reguliše se u početku liječenja.
 • Liječenje je dobrovoljno. Obavezno liječenje izvršava se samo po nalogu suda (najčešće alkoholizam).
 • Liječenje je besplatno i u okviru zdravstvenog sistema.
 • Liječenje je pristupačno ugroženoj populaciji.
 • Metadon je osnovni supstitucioni lijek. Suboxon (buprenorfin + nalokson) uveden je avgusta 2010. a besplatan je od februara 2011. god.
 • Metadon se uzima pod nadzorom medicinskog osoblja (supervizirano). Suboxon se u prvoj fazi daje supervizirano a nakon toga pod kontrolom saradnika u liječenju ili bez te kontrole.
 • Nema isključivanja pacijenata osim u slučaju nastale kontraindikacije za tretman.
 • Testiranje urina na psihoaktivne supstance sastavni je dio liječenja i obično se radi dvaput mjesečno. Pacijent može odložiti test za jedan dan.
 • Pacijent potpisuje informisani pristanak na liječenje, ranije tzv. „metadonski ugovor“.
 • Metadon daju ovlašteni ljekari Zavoda. Ljekari opšte prakse propisuju Suboxon prema izvještaju ljekara Zavoda. Naltrekson se ne koristi rutinski za prevenciju relapsa ali je moguće uputiti pacijenta na ugradnju implanta (koji nije besplatan). Nalokson se rutinski koristi u hitnim slučajevima.
 • Terenski rad: Dostupnost pacijentima je omogućena sa pregledima i podjelom metadona na 9 punktova (Ambulanta Zavoda i Detoks u Zenici, i još sedam gradova Kantona: Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Tešanj, Vareš, Visoko.
 • Stabilni pacijenti dobijaju lijek za ponijeti („take home“ doze).
 • Sastavni dio rada su tzv. “prateći programi”: individualna i grupna psihoterapija, rad na prevenciji ovisnosti i rehabilitaciji ovisnika.
 • Prevencija široko zahvata edukaciju edukatora (škole, nastavnici, policija, vjeroučitelji), senzibilizaciju i edukaciju javnosti, štampanje brošura, letaka, plakata, knjiga, DVDa.
 • U sklopu Zavoda postoji bolnički dio sa šest kreveta za detoksifikaciju – Detoks.
 • Saradnja sa terapijskim zajednicama: Uz preporuku Zavoda pacijent može dobiti finansijsku potporu na nivou Kantona za smještaj u komunu.
 • Baza podataka Zavoda uključuje redovno vođenje medicinske evidencije u papirnom i elektronskom obliku (anamneza, socijalna anamneza, psihološko testiranje, fotografisanje, antropomoetrijski podaci, jedinstveni obrazac prijave pacijenta -Pompidu, protokoli posjeta, uzimanja lijeka, testiranja itd.)
 • Supstituciona terapija metadonom i Suboxonom provodi se i u Kazneno popravnom zavodu Zenica, najvećem zatvoru u Bosni i Hercegovini, i u Kazneno popravnom zavodu Busovača, koji je poluotovorenog tipa. Tretman imaju prije svega pacijenti koji su na supstituciji prije izdržavanja kazne zatvorom ali je moguće i novo uključenje. Detoksifikacija se radi samo po izraženoj želji pacijenta a najčešće je održavanje.
 • Sve usluge mogu se tržišno pružiti i osobama koje nisu stalno nastanjene u Zeničko-dobojskom kantonu.
 • JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

  Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

  Design by INPUT